ARTIKEL 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “AVV” genoemd) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die zijn gesloten door de Verkoper met niet-professionele kopers (“De Klanten of de Klant”), die de producten willen verwerven die te koop worden aangeboden (“De Producten”) door de Verkoper op de website www.monorth.com. De producten die te koop worden aangeboden op de website zijn als volgt: Decoratieve objecten uit Marokkaans ambacht. De belangrijkste kenmerken van de producten, met name specificaties, illustraties en afmetingen of capaciteitsinformatie, worden gepresenteerd op de website www.monorth.com, waarvan de klant op de hoogte moet zijn voordat hij bestelt. De keuze en aankoop van een product zijn de enige verantwoordelijkheid van de klant. Aanbiedingen van producten gelden zolang de voorraad strekt, zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling. Deze AVV zijn te allen tijde toegankelijk op de website www.monorth.com en hebben voorrang op elk ander document. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze AVV en deze te hebben aanvaard door het betreffende vakje aan te vinken voordat de online bestelprocedure op de website www.monorth.com wordt uitgevoerd. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die zijn geregistreerd in het computersysteem van de Verkoper het bewijs van alle transacties die met de Klant zijn gesloten. De contactgegevens van de Verkoper zijn als volgt: DETROIT PUB AV YOUSSEF IBN TACHAFINE RUE RACHID REDA -RES CHAOUIA N°21 TANGER. AV Mohamed V Technopark N 101 Tanger Handelsregister nummer: 140997 Belastingnummer: 50416841 Fiscaal identificatienummer: 53942605 ICE: 003350379000027 E-mail: contact@monorth.com Telefoon: +212708376964 De producten die op de website www.monorth.com worden gepresenteerd, zijn te koop voor de volgende gebieden: Wereldwijd. Bij bestelling naar een ander land dan het Marokkaanse vasteland is de klant de importeur van de betreffende producten. Voor alle buiten Marokko verzonden producten wordt de prijs automatisch berekend zonder belastingen op de factuur. Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten kunnen verschuldigd zijn. Deze zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant.

ARTIKEL 2 – Prijzen

De producten worden geleverd tegen de geldende tarieven die vermeld staan op de website www.monorth.com op het moment van registratie van de bestelling door de Verkoper. De prijzen worden uitgedrukt in euro’s en dollars. De tarieven houden rekening met eventuele kortingen die door de Verkoper op de website www.monorth.com worden verleend. Deze tarieven zijn vast en niet herzienbaar gedurende hun geldigheidsduur, maar de Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen buiten de geldigheidsduur op elk moment te wijzigen. De prijzen zijn exclusief verwerkings-, verzend-, transport- en leveringskosten, die extra worden gefactureerd volgens de voorwaarden die op de website worden vermeld en die voorafgaand aan de bestelling worden berekend. Het bedrag dat aan de klant wordt gevraagd, omvat het totale aankoopbedrag, inclusief deze kosten. De Verkoper stelt een factuur op en overhandigt deze aan de klant bij de levering van de bestelde producten.

ARTIKEL 3 – Bestellingen

Het is aan de klant om op de website www.monorth.com de producten te selecteren die hij wil bestellen, volgens de volgende voorwaarden: De klant kiest een product en plaatst dit in zijn winkelwagen. Het product kan worden gewijzigd of verwijderd uit de winkelwagen voordat de bestelling wordt bevestigd en de Algemene Verkoopvoorwaarden worden aanvaard. Vervolgens geeft hij zijn gegevens in of maakt een klantaccount aan of meldt zich aan bij zijn klantaccount. De klant kiest de leveringswijze. Na validatie van de gegevens betaalt de klant de bestelling via de verschillende betalingsmethoden die hem ter beschikking worden gesteld. De bestelling wordt dan definitief bevestigd, de klant ontvangt de bevestiging van zijn betaling en bestelling. Aanbiedingen van producten zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website, binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. De verkoop wordt pas als geldig beschouwd na volledige betaling van de prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden. Elke bestelling die op de website www.monorth.com wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een overeenkomst op afstand tussen de klant en de verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling van een klant te annuleren of te weigeren waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. De klant kan de voortgang van zijn bestelling volgen op de website.

ARTIKEL 4 – Betalingsvoorwaarden

De prijs wordt betaald via een beveiligde betalingswijze, volgens de volgende voorwaarden: • Betaling per creditcard • Paypal De betalingsgegevens worden versleuteld uitgewisseld volgens het protocol dat is gedefinieerd door de geautoriseerde betalingsprovider voor banktransacties die worden uitgevoerd op de website www.monorth.com. Betalingen die door de klant zijn verricht, worden pas als definitief beschouwd nadat de Verkoper de verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft geïnd. De Verkoper is niet verplicht de bestelde producten te leveren als de klant de prijs niet volledig betaalt volgens de hierboven vermelde voorwaarden.

ARTIKEL 5 – Leveringen

De door de klant bestelde producten worden geleverd in de volgende gebieden: Wereldwijd. Leveringen vinden plaats op het adres dat de klant heeft opgegeven bij zijn bestelling op de website en binnen een variabele termijn, afhankelijk van de vervoerder die door de klant is gekozen en het geografische leveringsgebied (tussen 2 en 15 werkdagen vanaf de verzenddatum van de bestelling). De verzendtermijnen (overhandiging van de bestelling aan de vervoerder) variëren tussen 2 en 5 werkdagen. De levering bestaat uit de overdracht van de fysieke bezit of controle van het product aan de klant. Behalve in geval van bijzondere omstandigheden of niet-beschikbaarheid van een of meer producten, worden de bestelde producten in één keer geleverd. De door de klant betaalde bedragen worden uiterlijk binnen veertien dagen na de beëindiging van het contract terugbetaald, met uitzondering van enige vergoeding of inhouding. Leveringen worden verzorgd door een onafhankelijke vervoerder op het adres dat de klant heeft opgegeven bij de bestelling en waar de vervoerder gemakkelijk toegang toe heeft. Wanneer de klant zelf een door hem gekozen vervoerder heeft ingeschakeld, wordt de levering geacht te zijn uitgevoerd zodra de door de Verkoper bestelde producten zonder voorbehoud zijn geaccepteerd door de vervoerder. De klant erkent daarom dat het de verantwoordelijkheid van de vervoerder is om de levering uit te voeren en dat hij geen garantieclaims heeft tegen de Verkoper in geval van niet-levering van de vervoerde goederen. In geval van bijzondere verzoeken van de klant met betrekking tot de verpakkings- of transportvoorwaarden van de bestelde producten, die schriftelijk zijn aanvaard door de Verkoper, worden de bijbehorende kosten afzonderlijk in rekening gebracht, na voorafgaande schriftelijke acceptatie door de klant.

ARTIKEL 6 – Overdracht van eigendom

De eigendomsoverdracht van de producten van de Verkoper aan de klant vindt pas plaats na volledige betaling van de prijs door de klant, ongeacht de leveringsdatum van de genoemde producten.

ARTIKEL 7 – Herroepingsrecht

Retouren moeten worden uitgevoerd in hun oorspronkelijke staat en compleet (verpakking, accessoires, handleiding…) zodat ze opnieuw kunnen worden verkocht als nieuw, vergezeld van de aankoopfactuur. Beschadigde, vuile of onvolledige producten worden niet teruggenomen. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Omruiling (onder voorbehoud van beschikbaarheid) of terugbetaling zal plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst door de Verkoper van de door de klant geretourneerde producten onder de voorwaarden zoals bepaald in dit artikel.

ARTIKEL 8 – Verantwoordelijkheid van de Verkoper – Garanties

De producten die door de Verkoper worden geleverd, profiteren van: • de wettelijke garantie van conformiteit, voor defecte, beschadigde of niet-overeenkomende producten met de bestelling, • de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die van invloed is op de geleverde producten en deze ongeschikt maakt voor gebruik. Bepalingen met betrekking tot wettelijke garanties “De verkoper is verplicht om een product te leveren dat in overeenstemming is met het contract en is aansprakelijk voor gebreken in overeenstemming die bestaan op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor gebreken in overeenstemming als gevolg van verpakking, montage-instructies of installatie, wanneer deze zijn uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid op grond van het contract of onder zijn verantwoordelijkheid. ” “Het product is in overeenstemming met het contract als: 1° Het is geschikt voor het normale gebruik van een soortgelijk goed en, indien van toepassing:

 • het komt overeen met de beschrijving gegeven door de verkoper en heeft de kwaliteiten die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of model;
 • het heeft de kwaliteiten die een koper redelijkerwijs mag verwachten, gezien de openbare verklaringen die zijn gedaan door de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering; 2° Of het heeft de kenmerken die partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen of is geschikt voor elk speciaal gebruik dat door de koper aan de verkoper is bekendgemaakt en door de verkoper is aanvaard. ” “De vordering wegens non-conformiteit verjaart na twee jaar na de levering van het goed.” “De verkoper is aansprakelijk voor de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte artikel die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dat gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben verworven, of slechts voor een lagere prijs, als hij ze had gekend. ” “De vordering wegens verborgen gebreken moet binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek door de koper worden ingesteld.” “Wanneer de koper tijdens de garantieperiode die hem is verleend bij de aankoop of reparatie van een roerend goed, de verkoper verzoekt om een in de garantie gedekte herstelling, wordt elke periode van immobilisatie van minstens zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die nog loopt. Deze periode loopt vanaf het verzoek om tussenkomst van de koper of vanaf het ter beschikking stellen van het betrokken goed voor reparatie, indien deze ter beschikking stelling na het verzoek om tussenkomst plaatsvindt.” Om zijn rechten te doen gelden, moet de klant de Verkoper schriftelijk (per e-mail of per post) op de hoogte brengen van de niet-conformiteit van de producten of van het bestaan van verborgen gebreken vanaf de ontdekking ervan. De Verkoper zal de producten of onder garantie vallende onderdelen die als niet-conform of defect worden beschouwd, terugbetalen, vervangen of laten repareren. Terugbetalingen, vervangingen of reparaties van niet-conforme of defecte producten worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 60 dagen na de constatering door de Verkoper van de non-conformiteit of het verborgen gebrek uitgevoerd. Deze terugbetaling kan per bankoverschrijving of per bankcheque worden gedaan. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen: • niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de producten worden geleverd, wat de verantwoordelijkheid van de klant is om te controleren, • in geval van verkeerd gebruik, professioneel gebruik, verwaarlozing of gebrek aan onderhoud van de klant, evenals in geval van normale slijtage van het product, ongeval of overmacht. • De getoonde foto’s en afbeeldingen op de website zijn niet bindend en kunnen niet leiden tot de aansprakelijkheid van de Verkoper. De garantie van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme of gebrekkige producten.
 • ARTIKEL 9 – Persoonsgegevens
 • De klant wordt ervan in kennis gesteld dat de verzameling van zijn persoonsgegevens noodzakelijk is voor de verkoop van de producten door de Verkoper en voor hun overdracht aan derden voor de levering van de producten. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor de uitvoering van het verkoopcontract. 9.1 Verzameling van persoonsgegevens De persoonsgegevens
 • die worden verzameld op de website www.monorth.com zijn de volgende: Bestelling van producten: Bij het bestellen van producten door de klant: Naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres. Betaling: In het kader van de betaling van de op de website www.monorth.com aangeboden producten, registreert deze financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of de creditcard van de klant/gebruiker.
 • 9.2 Ontvangers van persoonsgegevens
 • De persoonsgegevens worden gebruikt door de Verkoper en zijn medecontractanten voor de uitvoering van het contract en voor de effectieve uitvoering van de verkoop- en leveringsdienst van de producten. De categorie(ën) medecontractant(en) is (zijn): • Vervoerders • Betalingsinstellingen
 • 9.3 Verwerkingsverantwoordelijke
 • De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens is de Verkoper.
 • 9.4 Beperking van de verwerking Tenzij
 • de klant uitdrukkelijk zijn toestemming geeft, worden zijn persoonsgegevens niet voor reclame- of marketingdoeleinden gebruikt.
 • 9.5Veiligheid en vertrouwelijkheid
 • De Verkoper neemt organisatorische, technische, software- en fysieke maatregelen met betrekking tot digitale beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Het is echter vermeldenswaard dat internet geen volledig veilige omgeving is en dat de Verkoper de veiligheid van informatieoverdracht of -opslag op internet niet kan garanderen.
 • 9.6 Uitoefening van
 • de rechten van klanten en gebruikers In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving betreffende persoonsgegevens hebben klanten en gebruikers van de website www.monorth.com de volgende rechten: • Ze kunnen hun gegevens bijwerken of verwijderen zoals hieronder beschreven: door een e-mail te sturen met “Verwijdering van persoonsgegevens” naar het volgende adres: contact@monorth.com. • Ze kunnen hun account verwijderen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres. • Ze kunnen hun recht op toegang uitoefenen om de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te kennen door een e-mail te sturen naar het volgende adres. • Als de persoonsgegevens die de Verkoper bezit onjuist zijn, kunnen ze vragen om de informatie bij te werken door een e-mail te sturen naar het volgende adres. • Ze kunnen vragen om hun persoonsgegevens te laten verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar het volgende adres. • Ze kunnen ook verzoeken om de overdracht van gegevens die in het bezit zijn van de Verkoper naar een andere dienstverlener. • Tenslotte kunnen ze zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens door de Verkoper.
 • ARTIKEL 10 – Intellectuele eigendom
 • De inhoud van de website www.monorth.com is eigendom van het bedrijf en zijn partners en wordt beschermd door de Marokkaanse en internationale wetten inzake intellectueel eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan worden beschouwd als een schending van het auteursrecht.
 • ARTIKEL 11 – Toepasselijk recht – Taal
 • Deze algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door het Marokkaanse recht. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Franse taal. In het geval dat ze in één of meer vreemde talen worden vertaald, zal alleen de Engelse tekst geldig zijn in geval van geschillen.
Updating…
 • No products in the cart.